ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תצה

ב"ה, חמשה עשר באב, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר

[שלמה] זלמן שי'

שלום וברכה!

ת"ח בעד מכתבו מיום ו' וח' מנ"א עם המצורף אליהם. ובודאי לא ימנע מלהודיע המשך הענינים ויהי רצון שיתפתחו בכיוון הרצוי.

... ובעמדנו ביום סגולה עליו נאמר לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, יהי רצון שסוף סוף יקויים יעוד זה בפועל, שאז יקוימו הכתובים כפשוטם וכמשמעם וכדרשת רבותינו ז"ל, בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים כו' צאינה וראינה בנות ציון גו' ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, על ידי משיח צדקנו, ובלשון הרמב"ם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה כו' הרי זה משיח בודאי כו'.

בכבוד ובברכה להצלחה מתוך בריאות הנכונה.

ח'תצה

מוה"ר שלמה זלמן שי' שרגאי: אגרות נוספות אליו - לעיל ח'תכט, ובהנסמן בהערות שם.

וכדרשת רבותינו: תענית כו, ב.