ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תצז

ב"ה, חמשה עשר באב, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

נשי חב"ד סניף קרית גת

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי מכתבן עם הבשורה טובה מהתיסדות סניפם החדש ומהתחלת

עבודתן וההחלטות הטובות. יתן השי"ת שתצלחנה בעבודתן במסגרת תכנית ופעולות ארגון נשי חב"ד באה"ק ת"ו בכמות ובאיכות גם יחד.

ובעמדנו ביום סגולה חמשה עשר באב, וכדבר משנה שלא היו ימים טובים כמותו לישראל, ובנות ירושלים היו יוצאות וחולות בכרמים ואומרות אשה יראת ה' היא תתהלל כו' צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה - שהשלום שלו - גו' ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, יהי רצון שיקויימו כל היעודים הללו, שנשי ובנות ישראל לקחו ולוקחות בהם חלק ראשון, וגדול זכות נשי ובנות חב"ד בפרט להחדיר יוקר התורה ויוקר המצוות בכל מקום שידן מגעת ולהחיש קיום היעודים הנ"ל ועד לבנין בית המקדש בקרוב ממש.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה בעבודתן בקדש ובכל המצטרך להן ולב"ב שיחיו.

ח'תצז

וכדבר משנה: תענית כו, ב.