ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תצח

ב"ה, כ"א מנ"א, תשכ"ב

ברוקלין.

נשי חב"ד אשר בכפר חב"ד,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

איך בין געווען צופרידען צו באקומען דעם גרוס פון אייך דורך הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה מרדכי שי' הכהן ריבקין.

אויך האט ער מיר איבערגעגעבן די נר שעוה אין פארבינדונג מיטן יארצייט פון מיין פאטער אאמו"ר הרה"ג הרה"ח נבג"מ זי"ע.

ויתן השם יתברך עס זאל לייכטען בא יעדערע פון אייך מיט דער משפחה שליט"א דער מזל, אין דעם וואס מ'נויטיגט זיך, דורכגענומען מיט אידישע לכיטיקייט בכלל און חסידות'שע ווארימקייט בפרט.

און אויף לאנגע יארען אויפנעמען די ברכות השם יתברך צו טאן אין ענינים פון תורה ומצות, מיט גוטען געוזנט, גוטע שטימונג, און אמת'ן נחת וואס דאס [איז] אידישער חסידות'שער נחת פון קינדער און קינדס קינדער שי'.

בברכה.