ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תק

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלמה אליעזר

שי'

שלום וברכה!

... לכתבו במרז"ל מפני מה כו' לכוון בשם - (לכאורה מקומו שוח"ט סו"ס צא - ודלא כגירסתנו. וצ"ע) - עי' הפי' בשער הק"ש ד"ה איתא בספרי (בסידור אדה"ז) וכן בשרש מצות התפלה - לאדמו"ר הצ"צ - פ"ז.

ח'תק

מו"ה שלמה אליעזר: מרגלית, ירושלים.

לכתבו: במכתבו: מש"כ הרב האריז"ל על מה שאמרו רז"ל מפני מה ישראל מתפללין ואינן נענין כי אינם מכונים בשם, שאינם מכונים בצירופי הוי"ה א' מדי חדש בחדשו, ואם כ"ק אדמו"ר שליט"א יסכים לפרסם בשמו על גודל הענין של כונת הצירופים שזה מסוגל לקבלת תפלות ישראל ברו"ג, הרי אעשה זאת ברצון רב שהוא לטובת ישראל.