ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקא

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהושע זאב

שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט"ו מנ"א.

בעת רצון יזכירו אותו וזוגתו שתליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה, ובפרט אשר הבטיחונו רז"ל כיון דאיפלג איפליג הרי יתגבר כת"ר בהנהגת קהלתו קדישא להוסיף ולהפיץ ביניהם לימודי תורתנו הק' הנגלה והחסידות והידור בקיום המצות, והרי הובטחנו הבא לטהר [וידוע דיוק רבנו הזקן לטהר (ולא רק ליטהר) גם אחרים] מסייעין אותו, והרי זה ג"כ מוסיף ברכה בנוגע לזה המוסיף ושולל ענינים המבלבלים וכו' - שהרי אי אפשר שיבין וכו' והוא חולה ובפרט כשרבים צריכים לו (עיין הלכות דיעות להרמב"ם סוף פרק ג' וריש פרק ד').

והרי מתקרבים אנו לחדש אלול חדש הרחמים, אשר כדברי רבנו הזקן המלך נמצא בשדה ומקבל את כל אדם בספ"י ומראה פנים שוחקות לכולם וכו' (לקו"ת ד"ה אני לדודי).

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תקא

מו"ה יהושע זאב: שורצמן, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תקנג. ז'תרסא.

הבטיחונו רז"ל: גיטין כח, א.

הובטחנו.. דיוק: יומא לח, ב. לקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ב.