ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקב

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך נתן שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מעש"ק, ושמחתי [מ]כתבו אודות הרושם מביקורם של האברכים השלוחים מכאן שליט"א, ובפרט שמצדם הודיעוני אשר עזר להם וסייע כפי יכולתו.

ותקותי אשר כיון שביקורם של הנ"ל בעירו מוכרח הי' להיות מוגבל בזמן, והוא הרי נשאר במקום גם לאחרי זה, שישתדל להמשיך בפעולות מסוג האמור, ובפרט שהרי הן תפקידו של כל אחד ואחד, כיון שהן בהפצת היהדות המביאה לידי לימוד התורה וקיום המצות, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

בברכה ותודה בעד [הידיעות] מפעולות חב"ד באה"ק - ת"ו במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.

ח'תקב

מהעתקה.

האברכים השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ח'שעה, ובהנסמן בהערות שם.

והובטחנו: יומא לח, ב.