ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקה

[א' דר"ח אלול תשכ"ב]

ראה ע"ח ש"נ פ"ד. לקו"ת שה"ש לא, א. - ע"פ ס' הרפואה: אין חלל הימני מחדש ענין הדם (כי בא לשם מחלל השמאלי, ששם מתקבץ מהגוף) אלא שנתחדש בו חלק האויר הנותן חיים באדם - oxygen.

ראה שם הגדולים לחיד"א חלק ספרים סוף אות ג'.

כן הוא בפסחים צד, א ושם. לקו"ת אמור לד, א.

ח'תקה

חלקה נדפס בלקוטי ביאורים בספר התניא ח"א ע' פז והושלמה ע"פ גוכי"ק.

האגרת היא אל מו"ה מרדכי דב שי' אלטיין, ונכתבה על גליון מכתבו מיום ה' לסדר שופטים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'מ. ח"ו א'תקצו.

ראה: במכתבו: בתניא פ"ט כתוב מקום משכן נפש הבהמית בלב בחלל השמאלי שהוא מלא דם, ומקום משכן נפש האלקית הוא במוחין שבראש ומשם מתפשטת לכל האברים וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם. לכאורה קשה לי על זה דהלא יש דם בכל החללים שבלב.

ראה: במכתבו: כאשר אומרים ג"ן סדרים דאורייתא איזו סדרה איןחושבים בכלל, דלכאורה יש נ"ד.

כן: במכתבו: מה שכתוב ברז"ל מהארץ לרקיע מהלך ת"ק שנה וכן בין כל רקיע לרקיע וכן עובי כל רקיע ורקיע, האם זה מדה בגשמיות והלא בודאי אין הזמן ומקום דכל הרקיעים בשוה, ומהו החשבון דת"ק.