ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקו

ב"ה, א' אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מער"ח אלול,

ובנוגע לתספורת דשלש שנים כשיום הולדת הוא בראש השנה,

ע"פ מה ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, משמע שאין לגזוז השערות קודם מלאת שלש שנים, ולכן יש לעשות הנ"ל לאחרי ראש השנה ובסמיכות לר"ה, ומובן שבאה"ק ת"ו שנתפשט המנהג לעשות התספורת במירון - באם אפשר גם בהנ"ל יש לעשות כן.

אינו מזכיר דבר מפעולותיו בהפצת המעינות חוצה, והתקוה שמתעסק בזה, ובפרט שימים אלו הרי הסדר דאני לדודי (וזה מביא) ודודי לי.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט

מ. שניאורסאהן

ח'תקו

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 378 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מה ששמענו: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תקכט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'תקלב.