ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקז

ב"ה, ג' אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו" אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

... במענה לשאלתו - המדובר בהתועדות שצ"ל יגיע כפיך ולא ראשך (ולבך) ההדגשה היא גם בתיבת יגיע, היינו שכמה עניני פרנסה ישנם הדורשים ניצול השכל, ושימת לב כו' אבל אין צ"ל בזה ניצול באופן דיגיעה. ראה מקומות המסומנים על "יגיע כפיך" (במפתח ללקו"ת). מצות תגלחת מצורע (בסהמ"צ להצ"צ) ובציונים לשם.

ח'תקז

מו"ה משה: סונדרס, אלבני.

המדובר בהתועדות: דכ"ף מנ"א תשכ"ב.