ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקט

ב"ה, ד' אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לכתבו ע"ד קב"ע חתונה בחדש אלול - ע"פ מנהג ישראל בכו"כ מקומות (ומנהג ישראל תורה הוא) מסוגל אלול לזה ביתר שאת - ועד שאפילו בחצי השני דהחודש קובעים (ראה שד"ח אסיפת דינים מע' חו"כ סכ"א). ולהערתו שאז הוא ת"ת דרבים - ראה שד"ח שם, די"ל דאדרבא היא הנותנת, מילתא בטעמא. ולהעיר ממש"כ בברכ"י (הובא במט"א סתקפ"א - באלף למטה סקט"ו) שאדרבא בחדש אלול עוסקים בתפלה ותחנונים ומניחים מקצת לימודים. והעיקר - מעשה (מנהג) רב, כנ"ל.

ח'תקט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 462 והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

בחדש אלול: ראה גם לעיל ח"כ אגרת ז'תשכב.