ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקי

ב"ה, ו' אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבלו שני המברקים שלו,

ויזכירו את בנו יוסף יצחק שליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחת הטפול הרפואי שתהי' לרפו"ק ורפו"ש.

והוא וזוגתו תחי' יגדלוהו עם כל ילידיהם שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

זה משך כמה חדשים שאין נשמע ממנו בתוככי כללות אנ"ש אשר במחנם הט' מאיזו פעולות שתהיינה להפצת המעינות חוצה, ואף אולי לימוד זכות על זה שהרגל נעשה וכו' אבל לא יתוסף מאומה עי"ז להפצת המעינות בתוככי הפצת היהדות בכלל וק"ל.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ז"ע נתקבל מכתבו עם הפ"נ שנקרא עה"צ.

במענה לשאלתו במכ' זה (ובהקודמו) ע"ד נתוח שקורא זה "טעסטוקולער" ויעשה כהוראת שני רופאים מומחים בהצלחה, אלא שישאל מקודם דעת רב באם שייך לביצים כו'.

המשתתפים בלימוד שכתב אודותם מאז יזכירום עה"צ להמצטרך.