ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקיא

ב"ה, ו' אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

מר גרשון שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אלול, שאלתו סדר בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

באם אפשר מהנכון ביותר שידבר בזה פא"פ עם המלמדים ומשפיעים לימוד זה בישיבת תומכי תמימים אשר בברוקלין, ועד דאז בנדון דידי' יתאים הסדר להתחיל בחלק שלישי של ספר התניא לרבנו הזקן, ולאחרי זה קונטרס ומעין מבית ה', ולאחרי זה שער היחוד והאמונה חלק שני מספר התניא ולאחרי זה בספר המצות לאדמו"ר הצמח צדק, ובאלו המאמרים שם שלבו חפץ יותר כפי המפתח הנדפס שם, והעיקר שיהי' הלימוד כמו בשאר חלקי תורתנו הק' בהקדמת נעשה לנשמע, נעשה בלימוד עצמו היינו שמחליט שעליו להצליח בלימוד מבלי להתרשם מזה שכמאמר חז"ל כל התחלות קשות, ואמרו חז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין.

והרי נמצאים אנו בימי רצון חדש אלול, חדש הרחמים

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכתיבה וחתימה טובה.

ח'תקיא

יתאים הסדר: ראה גם לעיל אגרת ח'רסה, ובהנסמן בהערות שם.

שכמאמר חז"ל: מכילתא ופרש"י יתרו יט, ה.

ואמרו חז"ל: מגילה ו, ב.