ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקיב

ב"ה, ז' אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

חניכות קיטנת גן ישראל בארץ ישראל

ארצנו הקדושה

תבנה ותכונה במהרה בימינו על ידי משיח

צדקנו,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי מכתבן בצירוף הפרישת שלום וכן גם המפה מעשי ידיהן.

והתקוה חזקה אשר ככתבן במכתבן נתחזקו בחינוך המתאים במשך ימי היותן בקיטנה האמורה, חינוך כראוי לכל בת ישראל, שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה.

ובפרט בארצנו הקדושה עלי' נאמר, עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

וכמו בהנוגע לבריאות הגוף התקוה ששהותן בקיטנה תוסיף בבריאות הגוף במשך כל השנה כולה, כן ועוד יותר התקוה שתתחזק בריאות הנשמה על ידי חינוך האמור במשך כל השנה כולה.

ובפרט על פי הידוע גודל השתדלות מורנו הבעל שם טוב, אשר על שמו נקראת הקיטנא, ואחריו רבותינו נשיאינו ובהם הנשיא מיסד כפר חב"ד כ"ק מו"ח אדמו"ר, בחינוך ילדי בני ישראל, מתוך אהבת ישראל, חדורה אהבת התורה ואהבת השם יתברך.

ויהי רצון מהשם שלאחרי קיץ בריא זה תבוא עליהן בתוך כלל ישראל, שנה הבאה, בריאה בגוף ובנפש גם יחד, ותתברכנה כל אחת ואחת מהן בשנה טובה ומתוקה.

בברכה לכתיבה וחתימה טובה.