ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקיד

ב"ה, י"ג אלול, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו

ובעמדנו בתחלת חדש אלול, הוא חדש הרחמים והרצון, אשר בחדש זה הוא, כדברי כ"ק אדמו"ר הזקן,

משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם,

ומבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר - רשאים ויכולים

יהי רצון אשר יומשך כל זה בעניני הגוף והנשמה גם יחד, ועד עניני "ימות החול",

וכמובן מהמשל - כי כיון שהמלך נמצא בשדה ומקבל בספר פנים יפות את אנשי העיר כמו שהם בשדה, הרי סביבותם גם עניני שדה, ומהם כמה הזקוקים לישועה לברכה ולהצלחה.

ובפרט ע"פ המאמר הידוע של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל:

דער אויבערשטער זאל געבען אידען א שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות בכלל ובפרט - וועלן אידן טאן וואס זיי קענען, און דער אויבערשטער וועט זעהן וואס אידן קענען.

בברכה כוח"ט ולבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן