ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקטו

ב"ה, י"ג אלול, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה אלכסנדר זיסקינד שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ט"ז מנ"א.

... בודאי ובודאי 1) שעליו להמשיך בביקוריו אצל... 2) שהביקור עצמו ובפרט הדיבורים וכו' עושים רושם (ודלא ככתבו, במחכ"ת). ויביא פ"ש לכאן גם מהם.

שמחתי במאד מאד להידיעה אשר מלא המוסד תלמידים-ות שי' (ותקותי

שמשתדלים ככל האפשרי להגדיל כושר קליטתו). ויה"ר שמן המילוי בכמות יבואו ג"כ למילוי באיכות. ויה"ר שבקרוב יראה איך שגם שאר ה"מרה-שחורה"ות שלו (יעויין מכתבו מכ"ב תמוז תשכ"א, ועוד) כזה יהי' סופן, ויקיים ציווי הבורא לעבדו (בכל דרכיך) בשמחה וט"ל.

ח'תקטו

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 436 חלקה בע' 375 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מו"ה אלכסנדר זיסקינד: בונין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'שכז, ובהנסמן בהערות שם.

המוסד: ראה גם לקמן אגרת ח'תקלג.