ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקטז

ב"ה, י"ד אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב אלול.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו בכל ענינים אודות כותב.

לכתבו אודות הענין שקרה לו בנוגע לתפילין דר"ת, - ילמוד כ"פ הלכות תפילין לרבנו הזקן ומה טוב להעשות בקי בהם עכ"פ בהלכות הצריכות בסימנים אלו (משא"כ בנוגע לסופר סת"ם).

והרי הימים ימי רצון ימי חדש אלול חדש הרחמים והרצון.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ח'תקטז

לתפילין דר"ת: ראה גם לקו"ש חכ"א ע' 358.