ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקיז

[ח"י אלול, תשכ"ב]

... ראה שו"ע האריז"ל הל' צדקה. שו"ע אדה"ז סו"ס צ"ב, שו"ע הל' צדקה סרמ"ט סי"ד. וראה ג"כ תו"א ס"פ ויצא. לקו"ת תבוא (מז, ב). הקדמת רבינו בסידורו. אגה"ק ס"ח. וע"פ כ"ק מו"ח אדמו"ר "קודם כל מצוה" (היום יום, ו' תמוז). אלא שבכ"מ מהמסומנים לבסוף הוא לצורך התפלה (והמצוה) - ולא שאז דוקא זמן הצדקה, משא"כ בשו"ע האריז"ל וכו', ע"ש. ואכ"מ.

ח'תקיז

נדפסה בשערי הלכה ומנהג ח"א ע' קא.