ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקכב

ב"ה, ערב ראש השנה, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

מר ארי' שיא אליאב

שלום וברכה!

ימים אלו קבלתי ידיעה שסיימו פיתוח, על כל פנים בשלב ראשון, של חבל "ערד".

ואמנם לא הי' לי לפלא, בידעי המרץ שלו והצלחתו במפעליו הקודמים. ונזכרתי משיחתנו, שתקותי שגם בזכרונו שמורות איזו נקודות ממנה, בענין זה של פיתוח חבלים והצורך החיוני ליצור התנאים לפיתוח הערכים הנצחיים של עמנו הקשורים בתורה הנצחית, תורת חיים, ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם, ונאמר יעקב חבל נחלתו. שלכן תקותי שכ' עושה כל התלוי בו לתת תשומת לב הראוי' למוסדות צרכי הדת והחינוך במסגרת תכנית הפיתוח, ובפרט אשר קביעת הענינים בראשית התפתחותם קובעת כל מהלך הענינים לאחר מכן. וינעם לי לקבל בשורות טובות ממנו בכל הנ"ל.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני שולח לו ברכתי, ברכת כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

מפני סיבה נתעכב משלוח המכתב, וזה עתה נודעתי שעזב עבודתו בשטח הפיתוח, אף שאיני יודע הסיבות לכך. אבל בודאי שיכול גם עתה לנצל השפעתו הטובה בכיוון הנ"ל.

ח'תקכב

מר ארי' אליאב: אגרת נוספת אליו - לקמן ח'תקע.