ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקכג

[תשכ"ב]

אינו בהחלט - כיון שתורת חיים מודיעה שבכל יום ויום צ"ל ואפשרית יצי"מ.

אלא שנתינה לבנ"י דוקא - מתנה, שבה דומים לבוראם - ענין הבחירה. ורצה הק' שגם יצי"מ הנ"ל תהי' דוקא ע"י מתנה זו - בבחירת האדם, וכמש"נ: ובחרת בחיים (הוראה וגם נתינת כח והבטחה). א"כ, כנ"ל, יבחר בחיים האמתיים (והבלעדיים - בנוגע לבנ"י) חיי תומ"צ, ויצליח בנקל יותר ובמדה גדולה יותר מאשר משער. - וכיון שאדם קרוב אצל עצמו - יפרט ענינו לפני הנהלת תו"ת ויעשה כהוראתם בשמחה וט"ל.