ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקכה

[תשכ"ב]

שלום וברכה!

במענה על מכתבו -

א) עד ר"ה הבע"ל יפריש כאו"א מהם לצדקת ת"ת או ישיבה (לנערים או לנערות), ונוסף על הפרשותיהם הרגילות - 2/531 דולר לערך.

ב) במשך שלש שנים הבע"ל - 120 תענית של ארבע שעות (לא ח"ו של כל היום).

ז. א. שיאכל לאחרי 4 שעות לקימתם משנתם.

ג) - העיקר - חרטה על העבר וקבלה טובה על להבא להזהר מכאן ואילך.

ד) וג"כ עיקר - להיות בבטחון בה' אשר כיפר להם ובשמחה ובט"ל.

ה) לקרב עכ"פ ג' זוגות לשמירת טהמש"פ.

ו) להשפיע ולהביא עכ"פ ג' ת' לחינוך עטה"ק.

וה' ימלא הריון זוג' תי' ותלד זחו"ק בשטומו"צ, ושניהם יבש"ט בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לבשו"ט.

ח'תקכה

1 5/ דולר: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'עג. ח"י אגרת ג'ה, ובהנסמן בהערות שם.