ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקכט

ב"ה, בין כסה לעשור, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר גדעון שי' נאור

ראש המועצה המקומית קרית גת

שלום וברכה!

בהמשך לברכת השנה שבודאי קבל בעתו ובזמנו, אביעה בזה ביחוד תודתי הלבבית עבור מסירת המפתח על ידי ב"כ שי' מהאורחים מקרית גת שנמסר לי בשמו ובשם המועצה בעת ההתועדות דערב ראש השנה. גם מלאתי ידי השליח למסור לכ' אישית הכרת תודתי וגם איזה דברים שנאמרו באותו מעמד בקשר עם מסירת המפתח, על פי הפתגם הידוע של הבעל שם טוב, שכל ענין ומאורע בחיי האדם יש בו הוראה ולימוד בעבודת האדם לקונו. וכאן בקיצור:

מפתח ענינו בשנים, לפתוח ולנעול, זאת אומרת, שיש דלת ושער שלפעמים צריכים להיות פתוחים ולפעמים סגורים. ובחיי האדם הם שני העמודים, הקו דסור מרע, שצריך לנעול הדלת בפני השפעה בלתי רצוי', וקו דעשה טוב, שצריך לפתוח להשפעות טובות.

וענין זה חל על כל אחד ואחת, הפרט והכלל. שכל אחד ואחד, אפילו אם מעמדו ומצבו נעלה ביותר, הרי מבקש אל תביאני לידי נסיון, להיות נזהר מהשפעה בלתי רצוי', ולאידך הרי הטוב הוא בלי גבולי, כי קשור עם עצם הטוב השי"ת שהוא אין סופי, וצריך להשתדל תמיד להוסיף בטוב, וכפסק חכמינו ז"ל מעלין בקדש.

כיון שאחריות כל אחד היא לפי האפשריות והכוחות שניתנו לו, יהי רצון שכ' בתור ראש המועצה וכל חברי המועצה ינצלו כוחותיהם ואפשריותם במילואה, בשני הקוים האמורים, להשתדל שהעיר תהי' סוגרת ומסוגרת בפני השפעות בלתי רצויות ופתוחה לקלוט עניני טוב במדה הכי גדולה. וכיון שהעיר היא בארץ אשר ארץ הקדש יקרא לה, ובלשון תורתנו תורת חיים ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, הרי משנה חשיבות להאמור לעיל, וגם מובטח להם העזר מלמעלה לברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה.

ח'תקכט

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 292 והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

מר גדעון נאור: אגרת נוספת אליו - לעיל ח'שפח.

וכפסק חכמינו: ברכות כח, ב. וש"נ.