ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקל

ב"ה, בין כסה לעשור, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הרב מרדכי שי' קירשבלום

שלום וברכה!

בטח קבל ברכת השנה ששלחתי לו. וזה עתה נתקבל מכתבו עם המצורף אליו.

ות"ח על דבריו הנלבבים שכותב בקשר עם השיחתנו, וכיון שכל ענין של דברים תכליתם שיומשכו מעולם הדיבור לעולם המעשה, וכידוע חומר ענין של דברים בטלים, תקותי חזקה שדברי ודבריו יביאו - בכל אחד מאתנו להוספה במעשה בפועל בשטח ובכיוון ששוחחנו, ובפרט שהוא שטח החינוך, הבעי' החיונית מאז ומקדם, וביחוד בדורנו, ועל אחת כמה וכמה בארצנו הקדושה ת"ו.

בהתענינות קראתי העתק המכתב המצורף למכתבו וראיתי המספרים המובאים שם, ובודאי לדכוותי' למותר להדגיש שהם לגמרי שלא בערך לא רק עם דרישת המצב אלא גם עם הכרח המצב. ולכן בודאי שלא יקפיד אם אדגיש עוד הפעם תקותי שכת"ר ינצל השפעתו במילואה בשטח זה במיוחד להפעיל כל האישים והארגונים שהשפעתו מגעת אליהם בכיוון הרצוי. ובטח יודיעני גם להבא מכל המתרחש בשטח זה ות"ח מראש.

בהזדמנות זו מצ"ב העתק שיחה וגם מכתב לראש השנה, שתקותי שכת"ר ימצא בהם ענין, ואת"ל יש לתכנם שייכות לתוכן שיחתנו.

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה.