ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקלא

ב"ה, בין כסה לעשור, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

האברך מר יהודא שי'

שלום וברכה!

מכתבך הגיעני, ובהתענינות קראתי בו ראשי פרקים מדברי ימי חייך. תקותי, אף שאינך מזכיר זה במיוחד, שיש לך קביעת עתים בכל יום ללימוד תורתנו הקדושה, תורת חיים, שנוסף על זה שהוא מצווי הבורא יתברך, הרי זה ממשיך גם כן ברכת ה' בכל המצטרך בעניני הנפש והגוף גם יחד.

שמחתי לקרוא במכתבך שהנך משתתף בעבודת ההצלה של ילדי ישראל מהשפעות זר, ותקותי שתגדיל מאמציך ופעולותיך להפצת היהדות המסורתית בסביבתך בכלל, ובפרט בין עולי פרס, שעל פי כתבך מוצאך משם, ובסגנון חכמינו זכרונם לברכה עניי עירך קודמים. והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

ובפרט בעמדנו בימי סגולה אלה, עשרת ימי תשובה, עליהם נאמר דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, שימים אלו מסוגלים ביותר להחלטות טובות ולפעולות טובות משך כל ימי השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. ויהי רצון שתוסיף בכל האמור, וכציווי רבותינו ז"ל מעלין בקדש, והשם יתברך יצליח דרכך.

לשאלתך אם כדאי לך לנסוע לחוץ-לארץ בשביל קבלת התואר מאסטער, הרי כיון שהנך בשנה השני' ללימודך עוד מוקדם הדבר וכשיתקרב המועד יהי' פנאי להחליט בזה.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

כיון שמבין אתה גם אנגלית, מצורף בזה חומר מענינא דיומא שיש לו שייכות להאמור לעיל.

ח'תקלא

ובסגנון חכמינו: ב"מ עא, א.

והובטחנו: יומא לח, ב.

וכציווי רבותינו: ברכות כח, ב. וש"נ.