ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקלב

ב"ה, י"ד תשרי, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מרדכי שי'

שלום וברכה!

... בנוגע לתספורת בנו שי' - ע"פ הנראה מדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר, יש לעשותה ביום מלאת ג' שנים (עכ"פ הכי סמוך ליום זה) אלא שאין נוגע הפרסום לרבים דוקא ביום זה ויוכל לעשות הפרסום וכו' ביום ובמקום שירצה וכלפי שמיא גליא.

ח'תקלב

מו"ר מרדכי שי': גולדברג, בני ברק.

בנוגע לתספורת: ראה גם לעיל אגרת ח'תקו, ובהנסמן בהערות שם.