ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקלג

ב"ה כ"ה תשרי, תשכ"ג

ברוקלין.

מרת צפורה תחי'

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבה מכ"ג תשרי,

ולכתבה שזה כמה שנים שמנהלים המוסד וכו' אולי יפנו עתה למה שהוא אחר.

בודאי למותר להאריך, שדוקא עתה, בקשר עם העלי' ההולכת וגדולה וביחד עם זה גם העלי' הרוחנית הנרגשת בלב כאו"א ובפרט בלב הנוער וכו' המשתוקקים ומחפשים וכו', אלא שאינם יודעים למה משתוקקים ומה מחפשים, הרי גדול ההכרח במוסדות כהנ"ל שמתנהלים על טהרת הקדש וגדול פי כמה וכמה, ובודאי שכל מי שיש לו נסיון בכגון זה, הרי זכותו והאפשריות שלו גדולות בהרבה יותר, מאשר דכל המתחיל וכו', ובאמת הרבה יש להאריך בהנ"ל אבל גם הכתוב מספיק, ובפרט שרואים במוחש הצלחתם בהנ"ל ואיך שכל החששות שהיו להם בעבר - אינם במציאות, וק"ל.

נהניתי לכתבה אודות הביקור שלה אצל... והתקוה אשר סו"ס גם בעלה שי' יראה את הטוב וחסד השי"ת שבזה, ובפרט שזה יוסיף ג"כ בהצלחת השפעתו עליהם להעלות בקדש;

וכיון שאינה מזכירה בהנוגע לבריאות כפשוטה, התקוה שבסדר הוא.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל ובנקודה הפנימית הצלחה רבה בהמוסד וחניכיו שי'

מ. שניאורסאהן

ח'תקלג

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 355 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מרת צפורה: בונין, רעננה. אגרות נוסבפות אלי' - לעיל חי"ט ז'לד. חי"ח ו'תרה.

המוסד: ראה גם לעיל אגרת ח'תקטו.

בעלה: אלכסנדר זיסל.