ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקלד

ב"ה כ"ו תשרי, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב על דבר השקפת עולמו וכו' ושואל בנוגע לעתידה של תנועה פלונית וכו'.

והנה בטח אין צריך לביאור במה שכל אחד ואחת מבני ישראל מבלי יוצא מן הכלל, חלק הוא מעמנו עם הנצחי, עליו נאמר אשר גוי אחד בארץ הוא, או בסגנון אחר, עם לבדד ישכון, והוא על ידי אשר קבלו כל אחד ואחד מעם זה, תורה אחת מה' אחד, אשר - כמו שהשם והתורה נצחים הם, גם מקבל התורה נצחי הוא ועד אשר כל עמי הארץ מרגישים זה, אף שלא כולם מודים בזה [וכנראה שהרגשה זו - היא גם הסיבה להשנאה שלהם לעמנו, אשר בכל התנועות מן הקצה הימני ועד קצה השמאלי אף שלכאורה ע"פ הסברא צריכים היו לגשר בין כל העמים ולבטל שנאת עולם לעם עולם, עם ישראל].

המסקנא מידית מהאמור לעיל הוא, אשר אף שלכאורה הבחירה ניתנה לכל אחד מבני ישראל באיזה השקפת עולם יבחר, ואיך יתנהג בחיים בכלל ובחיי היום יומים בפרט, לעולם לא ימצא מנוחת נפש אמיתית, כי אם בדרך אשר הותווה לעמנו הנצחי על ידי תורתנו הנצחית.

במלים פשוטות יותר: כל אחד מבני ישראל עליו להתנהג בחייו היום יומים בהנהגה מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם,

שהרי אי אפשר למה שהוא לשנות מהותו, אף שיכול הוא לכסותו ולתקופה להעלים אפילו בלבושים המנגדים לעצם מהותו ונקודת קיומו.

אשר מזה מובן, שעל כל אחד לנצל כל יכולתו לחזק הנהגה זו - של תורה ומצוה - ולהפיצה בביתו ובסביבתו ובכל מקום שידו מגעת ואין כל חילוק בזה על איזה מפלגה נמנה באופן רשמי, והאם אומר שמתחשב על חוג המכירים בתורה ומצוה או וכו',

מכל האמור - למענה על שאלתו, אשר אין מתפקידנו לנחש מה יהי' עתידה של תנועה פלונית או פלונית, כיון שתפקיד חיוני של כל אחד ואחת לחזק ולבסס מצב עמנו המסובב שונאים ואויבים מכל צד, וכן לבסס מצבו הוא ככל התלוי בו - אשר לזה מגיעים ע"י ביסוס היהדות וערכי' הנצחים ולהפיצם באופן דמוסיף והולך, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

וינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.

בברכה.

ח'תקלד

והובטחנו: יומא לח, ב.