ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקלה

ב"ה כ"ח תשרי, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נפתלי שי' שו"ב

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הרביעי עם המצורף אליו,

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ת"ח על המשיכו ברשימת סיפורי צדיקים ובודאי עוד ימשיך בזה, ומילתא אלבישייהו יקירא.

ויהי רצון שיעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט.

ח'תקלה

מו"ה נפלתי שי': יוניק, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ז'תתקכג, ובהנסמן בהערות שם.

סיפורי צדיקים: ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתקמ.

ומילתא: שבת י, ב.