ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקלו

ב"ה עש"ק בראשית ברא - בשביל התורה ובשביל ישראל -

ה'תשכ"ג. ברוקלין, נ. י.

כבוד הנהלת ישיבת תורת אמת בירושלים

עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה לההודעה על דבר קביעת יום הנחת אבן הפנה לבניני הישיבה הק' תורת אמת,

יהי רצון שתהי' ההנחה בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים, בניני בית גדול אשר יגדלו בו תורת אמת, הנגלה והפנימית גם יחד, וגם יגדלו בו תפלה,

אשר היא המביאה שיהי' הלימוד אמת ובר קיימא, ומביא לידי מעשה, כי על ידה יראת ה' היא אוצרו של הלומד.

ובפרט בדורנו דרא דעקבתא דמשיחא, אשר תפקיד הישיבה הוא לא רק לימוד התורה כי אם - ועיקר - חינוך על יסודי התורה והמצוה, חינוך פנימי ואמיתי, אשר לא יחת מפני כל רוחות שבעולם (ל' העלם והסתר) ויעמוד בפני כל נסיונות.

ואם בכל מקום הדברים אמורים, עאכו"כ בארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, וביחוד בירושלים עיה"ק, אשר שמא מילתא היא, יראה שלם - שלימות היראה - וכפירוש רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשלחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה).

והרי הוראת תורתנו תורת חיים היא גם נתינת כח וסיוע מלמעלה לקיים הציווי.

ויהי רצון שיתקדם הבנין בזריזות הדרושה ועד לגמרו בפועל, והעיקר - שיתמלא הבית כולו אורה זו תורה, תלמידים מקשיבים מתאימים לרצון רבותינו נשיאינו, מיסדי הישיבה, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ואשרי חלקו של כל אחד ואחד המשתתף במפעל הנעלה האמור, השתתפות בממונו וכן בגופו (ע"י השפעה על ידידים שגם הם יעשו ככה),

וע"פ האמור הרי זה ענין הכולל שלשת העמודים תורה, עבודה (תפלה) וגמ"ח - גם יחד.

בכבוד ובברכה לכל המשתתפים בהחגיגה, בתוככי כל המסייעים להמפעל בעבר הווה ובעתיד, שליט"א

מנחם שניאורסאהן

ח'תקלו

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 453, והוגהה עפ"י צילום האגרת.

ובפרט בדורנו: ראה גם לעיל ח'תלד, ובהנסמן בהערות שם.

בשביל התורה.. ישראל: ראה תורה אור ד"ה כי כאשר השמים.

בית גדול.. תורת.. תפלה: מגילה כז, א.

אמת, הנגלה והפנימית: עיין יומא עב, ב.

יראת.. אוצרו: שבת לא, א ושם. ועיין לקו"ת ביאור לד"ה תורה ציווה ספ"ד.

יראה שלם: תוד"ה הר תענית טז, א (בראשית רבה פנ"ו, י').

וכפירוש רבנו הזקן: לקו"ת ראה ד"ה וכל בניך.