ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקלט

ב"ה, ז' מ"ח, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

הרב מו"ה נחום זאב שי'

שלום וברכה!

באיחור זמן רב קלבתי מכתבו בצירוף העתק מכתבי הרה"ח רב פעלים ובעל מדות מוה"ר יצחק הלוי ע"ה, ות"ח ת"ח על שימת לבבו לשלחם אלי, וכבר הודיעו חז"ל מילתא אלבישייהו יקירא.

ובזה נתאשר עוד יותר אצלי מה ששמעתי זה מכבר ומכמה אנשים, אשר אביו הרה"ג הוו"ח אי"א רב פעלים ובעל מדות וכו' ע"ה לא רק למד תורת חב"ד ובעיון, אלא גם פרסמה בין תלמידיו (ועכ"פ איזו פעמים גם בהוראת המקור).

ולפלא מה שכמה מהתלמידים והמושפעים משתדלים להעלים זה, ואין להאריך בדבר המתמיה ומצער.

ע"פ דברי חכמים במשנתם אשר האב זוכה לבן בחכמה בסברא הישרה וכו', תקותי חזקה אשר גם כת"ר עושה כהנ"ל, כוונתי ללמוד תורת החסידות בעיון ומפרסם אותה בכל מקום שידו מגעת.

והרי באם עשיריות שנים מלפנים ראו הכרח בזה, עאכו"כ בדורנו דור יתום אשר גדול החשך ונכפל, ועד לאמירה "והוכחה" ופעולה שיאמר לחשך אור ולאור חשך, שדרישת והכרח השעה היא, ואשרי חלקו של כל אחד המפיץ מעינות אלו ועד שיגיעו גם חוצה.

בכבוד ובברכה ובקשת סליחה על איחור האישור והמענה עד עתה.

להסברא ע"ד הדפסת המכ' אודות תורת הצמצום - הנה נכתב הוא בקצור וכו' וכפי הגבלת ואופן כתיבת מכ', וכבר באו הדברים באר היטב בכמה ס' שבדפוס - מתאים לעומק הענין וההכרח בזה, וביחוד כיון ששגגו בזה מקצת חכמים בעיניהם וכו' (שער היחוד והאמונה לרבנו הזקן פ"ז). ואיזהו מקומן (ולא כולם) מצויין במפתח שבסו"ס תורה אור, לקוטי תורה, דרך מצותיך.

ח'תקלט

מו"ה נחום זאב: דסלר, קליוולנד.

מכתבי.. יצחק הלוי: הורביץ ("המתמיד"), נדפסו בקובץ יגדיל תורה נ. י. חו' סא סי' קי.

הודיעו חז"ל: שבת י, ב.

אביו הרה"ג: אליהו אליעזר.

דברי חכמים: עדיות פ"ב מ"ט.

המכ'.. הצמצום: דלעיל ח"א אגרת יא.