ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקמ

ב"ה, ז' מ"ח, תשכ"ג

ברוקלין.

כבוד המתעסקים במגבית עבור "מחנה

ישראל", חד

פעמית וחדשית,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מכ"ח תשרי, ולאחרי זה גם רשימת התורמים לחדש תשרי שליט"א,

אשר בעת רצון אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וגודל הענין - מיוסד על גודל עניני "מחנה ישראל", בודאי אין דורש ביאור ועאכו"כ שאין צורך באריכות, שהרי מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו הוא, וכידוע ומפורסם בכללות וגם פרטי הפעולות - בתכנית אשר נתפרסמה עוד בחיים חיותו בעלמא דין, בע"פ בכתב ולאחרי כן גם בדפוס.

ובכתבם מכתבם בתחלת הימים הכריזו ומכריזים "ויעקב הלך לדרכו", אשר בדרך אפשר יש לאמר, שיעקב הוא מחנה ישראל, וע"ד המבואר שעליו נרמז בכתוב בתואר בני ישראל,

יהי רצון שבהאמור יהי' באופן דהלך, וכמבואר בתורת הדא"ח אמיתת ענין הליכה, שזהו באופן דמחיל אל חיל ועד למעלה ממדידה והגבלה,

ויהי' זה לדרכו, בשני הקצוות: בהתחלה באתעדל"ע, שהיא הדרך בה נצטוה ללכת.

וע"י העבודה באתעדל"ת, שדרכו שלו הוא, שנעשה בעה"ב על הדרך ועניני',

וע"ד המבואר מכבר ובמ"א, זהו - שני הפירושים בסיום הכתוב ויפגעו בו מלאכי אלקים, ועד להתאחדות שני הקצוות, וכרמז הכתוב שם, מחנים, ששניהם בתיבה אחת, שהרי ביעקב הלך לדרכו בימות החול בכל ימות השנה - ממשיכים מראש השנה, ממקום הבחירה האמיתית, אשר שם דוקא, יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב.

בברכת הצלחה בפעולה האמורה ושתהי' מתוך שמחה וטוב לבב

מ. שניאורסאהן

ח'תקמ

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 197 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

ז' מ"ח: סיום וחותם הרגל (והעלי' לרגל) - ש"ך חו"מ סמ"ג סקמ"ז. ומש"כ שם. ואע"ג דהשתא כו' לשון כו' - עפמש"כ אדה"ז בשו"ע או"ח רסקי"ז: ואף כו' גם היום כו'. י"ל דמתורצת בזה קושית הש"ך, ואין זה רק לשון כו', אלא הענין דעסוקים בעניני הרגל.

וע"ד המבואר: תו"א ר"פ שמות.

ענין הליכה: ד"ה אם בחקתי תכלו ה'ש"ת פ"ה.

הדרך בה נצטווה: להעיר מתו"א ואוה"ת ס"פ ויצא.

שדרכו שלו: להעיר מתו"ח ס"פ ויצא.

שני הפירושים: ראה זח"ג רחץ, א. שם נה, ב.

מחנים: להעיר מרמב"ן (ויצא לב, ג) ובאוה"ח שם: יעקב בחיר ה'.