ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקמא

ב"ה, ח' מר חשון, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הרב גדלי' שי' קלפרמן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מיום ג' מ"ח, ות"ח גם בעד ספריו בדברי ימי עמנו, ובשעת הפנאי כמובן אעיין בהם, ועל פי הצעתו בסיום מכתבו אכתוב מה שנראה לי להעיר עליהם.

בהתענינות קראתי במכתבו מהתרשמותו מדברי תורת החסידות ששמע בביקורו, ומתאים למאמר חכמינו ז"ל גדול למוד שמביא לידי מעשה, ולא עוד אלא - לא המדרש עיקר אלא המעשה, התקוה חזקה שימשיך הענינים מעולם המחשבה הדיבור והרגש לעולם המעשה, ובפרט בהיותו רק בקהלה חשובה בישראל, אשר בודאי משתדל שתהי' קהילה ראוי' לשמה -קהילה קדישא. והובטחנו הבא לטהר (ועל פי דיוק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע - לא (רק) ליטהר (עצמו) אלא (גם) לטהר (אחרים)) מסייעין אותו.

בכבוד ובברכה.

נ"ב. הרבה בשבחים במכתבו והפליג בהם, ובוודאי, כנ"ל, הכוונה לתורת החסידות ועניני'; ויהי רצון שכל אחד מאתנו יזכה להיות ספוג ומשפך לתורתה והוראותי', וביחד עם זה שיהיו הדברים יוצאים מן הלב שאז נכנסים אל הלב.

ח'תקמא

למאמר חכמינו: קידושין מ, ב.

והובטחנו.. דיוק: יומא לח, ב. לקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ב.