ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקמג

ב"ה, י"ב מ"ח, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתב.

ויהי רצון אשר מתאים לפירוש הידוע בראש פרשת שבוע זה, שעל שמו נקראת כל הסדרה,

תתגלה בכאו"א בתוך כלל ישראל הנתינת כח שבהציווי הכללי לך לך גו' ויקיים כאו"א מתוך שמחה וטוב לבב ציווי זה:

לך לך מארצך (מארץ שלך - מארציות וחומריות)

וממולדתך (מענינים שגדל והורגל בהם)

ומבית אביך (טבע נה"ב שלו בתולדתו)

אל הארץ אשר אראך - מלמעלה דוקא, כי לא יכילת למיקם עלי', ולא יכילת למנדע חילא דההיא ארעא, דאיהו עמיק וסתים.

ויקוים בפועל כל הנאמר תיכף לאחרי זה:

ואעשך גו' והי' ברכה - תכלית העילוי עד שנעשה עצמו ברכה, מקור הברכה, ומברך את ישראל.

ונברכו ככל משפחות האדמה - שמתברר ומתברך גם חלקו בעולם, ועד אשר ועמדו זרים ורעו צאנם, שזהו בירורם ועלייתם ועד אשר נברכים ונכללים בבני ישראל.

בברכת הצלחה בעבוה"ק חינוך עטה"ק

מ. שניאורסאהן

ח'תקמג

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש חכ"ה ע' 494 והושלמה עפ"י צילום האגרת. וראה גם לעיל אגרת ח'רלג.

לפירוש הידוע: סד"ה לך לך תרס"ז.

שבהציווי הכללי: ראה בהתחלת כל ד' חלקי טושו"ע. ובשו"ע אדה"ז שם (או"ח ר"ס אל"ף): להתגבר על יצרו כו' אין ישיבת אדם כו' והוא לבדו בביתו כישיבתו כו' והוא לפני מלך גדול כו'.

ארץ שלך - ארציות: ראה תניא פכ"ט: בבינוני כו' נפש החיונית הבהמית כו' היא היא האדם כו'.

וממולדתך.. שגדל והורגל: ראה בראשית נ, כג. ובתניא פי"ג: ואדרבה נתחזק יותר כו'.

אביך (טבע: ראה עדיות פ"ב מ"ט: האב זוכה לבן כו'.

לא יכילת.. וסתים: זח"א עח, א. ולהעיר מתורת הבעש"ט עה"פ כי תהיו אתם ארץ חפץ ("היום יום" יז אייר).

ואעשך: ברי' חדשה (תנחומא עה"פ).

והי' ברכה.. ישראל: תנחומא כאן.

נברכים ונכללים: רבנו הזקן בתו"א ס"פ ויצא.