ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקמד

ב"ה, יום ראשון פ' יצוה את בניו גו' ושמרו דרך ה'.

ה'תשכ"ג. ברוקלין, נ. י.

אל כל אחינו בני ישראל חובבי תורה ומצוה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעזר השי"ת תתקיים חנוכת בנינים המרכזיים של הישיבה "תומכי תמימים" אשר באה"ק ת"ו - בכפר חב"ד, בחדש כסלו, הוא חדש הנסים והגאולה, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה.

והנני שולח ברכתי ברכת מזל טוב לכל המשתתפים בחגיגה גדולה של בית גדול זה,

ביחד עם פני' לבבית לכל ידידי ותומכי הישיבה בפרט ולאחב"י חובבי תורה ומצוה בכלל, אשר חנוכת בנינים אלה תעוררם ביתר שאת וביתר עוז להוסיף במאמצים נמרצים כדי לסיים כל הבני' בהקדם הכי אפשרי, לסלק החובות הקשורים בכל שלבי הבני' ולאפשר להישיבה להתגדל ולהתרחב בכמות ובאיכות, מתאים לדרישת וגם הכרח השעה.

ואם בכל עת ובכל מקום הי' צורך חיוני להרחיב אהלי תורה, על אחת כמה וכמה בארצנו, אשר ארץ הקדש יקרא לה ובימינו אלה - ימי הרת עולם.

ובפרט - הרחבת ישיבות "תומכי תמימים" - אשר נצטוו מאת רבותינו נשיאינו מייסדי ישיבות אלו - לחנך את התלמידים באופן שיהיו "נרות להאיר" עיניהם ולבם של בני ישראל למען ילכו בדרך התורה והמצוה כל ימי חייהם.

וחלילה להעלים אוזן לרוחתם ושועתם של בנים הרעבים ללחם - לחמה של תורה, והצמאים למים - מים חיים של תורת חיים ודופקים על דלתי הישיבה בבקשה פנימית-נפשית לקבלם ולהכניסם לתורה (ולאהבת התורה), לעבודה (זו תפלה - ולאהבת השם) ולגמ"ח (ולאהבת ישראל).

ובודאי שהזכרון אשר בשנה זו ימלאו מאה וחמישים שנה להסתלקות רבנו הזקן, בעל התניא והשלחן ערוך,

יוסיף אומץ ומרץ בכל האמור, בתוככי כל פעולה טובה להפצת התורה (הנגלה והפנימית), בלימוד המביא לידי מעשה, עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ויברך את כל המעשים והעושים, אותם ואת ביתם ואת כל אשר להם, שליט"א, בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל הנ"ל

מנחם שניאורסאהן

ח'תקמד

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 492 והוגהה עפ"י צילום האגרת.

יצוה את בניו גו': (מכאן אשר) אברהם הי' מלמד לבניו תורה (ב"ר ותנחומא ס"פ ויגש). ושמרו דרך - זהו עסק התורה (אור התורה לאדמו"ר הצ"צ עה"פ. עיי"ש).

חגיגה גדולה: ראה מדרז"ל עה"פ משתה גדול (וירא כא, ח).

בית גדול: ראה מגילה כז, רע"א.

ארץ הקדש: ואורייתא קדושה אתקרי (זח"ג פ, סע"ב).

לתורה (ולאהבת התורה): עירובין נד, רע"ב. וראה ג"כ ע"ז יט, א.

תפלה - ולאהבת השם: ראה קונטרס העבודה פ' א-ג.

ולגמ"ח (ולאהבת ישראל: ראה רמב"ם הל' אבל רפי"ד.

מאה וחמישים שנה: להעיר גם ממחז"ל: חמישים שנה נקרא עולם - (תדבא"ר פ"ו).

וראה בחיי וציוני למשפטים (כא, ו).

להסתלקות רבנו הזקן: אחר שהתפלל תפלת ערבית והבדלה בחונן הדעת בדעה צלולה ומיושבת ובדבקות נפלאה (כחצות שעה י"א) במוצש"ק (דשמות) כ"ד טבת תקע"ג (הקדמת השו"ע דאדה"ז).