ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקמה

ב"ה, י"ט מ"ח, תשכ"ג

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ הר"ש שי' הכהן

שלום וברכה!

ת"ח על הבשורה טובה אשר חזר לביתו בשעה טובה ומוצלחת, ויהי רצון שתהי' רפואתו שלימה וגם קרובה.

וע"פ הוראת רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, מ'דארף לעבען מיט דער סדרה פון דער וואך, הרי זה גם כן ראשית והתחלת הפרשה, וירא אליו ה' וגו' כחום היום, וכפירוש חז"ל אשר הן הוירא אליו* והן כחום היום, היו בשביל רפואת אברהם אבינו.

בכבוד ובברכת שבתא טבא, ושבת היא מלזעוק ורפו"ק לבוא ופ"ש כל ב"ב שי'.

ח'תקמה

*) סתם ולא כתב אל אברהם, כי קאי על כל אחד מישראל (מאור עינים ר"פ וירא).

הר"ש: הארנשטיין, ניו יארק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'רה. ח"ח ב'שלו.