ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקמו

ב"ה, כ"ב מ"ח, תשכ"ג

ברוקלין.

האברך יחיאל יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מועש"ק בו שואל בנוגע לענין טבילה במקוה.

וגודל הענין מבואר בכ"מ, ובפרט בקשר עם עבודת התפלה, ועיין לקוטי תורה לרבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה - בפרשת תבוא מג ב' ועד להמבואר בכמה ספרים שהבעש"ט זכה לענינים הנעלים יותר מפני ענין המקוה, ועיין ג"כ בדרושי המקוה לאדמו"ר האמצעי בנו של רבנו הזקן, ומכמה ספרים בענין הנ"ל נתקבצו בספר טהרת יום טוב חלק יו"ד עמוד שס"ה ואילך.

בטוח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים והם א) ללמוד בכל יום פרשת חומש עם פירוש רש"י בהסדרה של השבוע (ביום א מהתחלת הסדרה עד פרשת שני, ביום שני מפרשת שני עד שלישי וכו') ב) לאמר בכל יום אחר תפלת הבקר, השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - ג) ללמוד בכל יום שיעור תניא, כפי שנחלק התניא לימות השנה. ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תקמו

בכמה ספרים: ראה כתר שם טוב סי' ריט.

בדרושי המקוה לאדמו"ר האמצעי: בסידור עם דא"ח ח"ב קנו, א ואילך.