ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקמח

[כ"ד מ"ח, תשכ"ג]

לאחרי הפסק ארוך, נתקבל מכתבו ממוצש"ק כ' מרחשון, יום הולדת של כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע.

בו כותב אודות בקשת עזר מאחד המוסדות החבדי"ם אשר באה"ק ת"ו.

וידועה ההוראה, אשר אין משנים מצדקה לצדקה, אבל ביחד עם זה - כיון שקבל בקשה חדשה נוספת, בודאי שנתוסף ביכולת שלו למצוא מקור נוסף לצדקה, שהרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ובפרט ע"פ ענין ההשגחה פרטית המבואר בתורת הבעש"ט שהוא בפרטי פרטיות ועאכו"כ בעניני תורה ומצותי'. וק"ל ולכן יוסיף בפעולותיו ע"מ לעזור גם למוסד המבקש.

ח'תקמח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 434.

בו כותב: במענה לשאלת אחד שהי' שולח סכום למוסד מסוים, וכיון שקבל בקשות מעוד מוסדות רצה להפחית מהסכום הנ"ל ולחלקו גם לשאר מוסדות.

וידועה ההוראה: טושו"ע יו"ד רסרנ"ט.

אין הקב"ה: ע"ז ג, א.