ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקנ

ב"ה, אדר"ח כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

ועד הרבנים דאיסט פלאטבוש

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מיום החמישי, בבשורה הטובה אשר מתקרב זמן גמר הבנין של מקוה טהרה אשר בשכונתם הט'.

ויהי רצון אשר יוגמר הבנין בפועל ממש, ומתוך הרחבה, מתאים לדרישת הדבר,

ותתרבה הטהרה בישראל, ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, יביא זה להיעוד, וזרקתי עליכם מים טהורים, וביחד עם היעוד שבכתוב שם, ולקחתי אתכם מן הגוים וגו' והבאתי אתכם אל אדמתכם, בגאולה האמיתית והשלימה,

אשר ענינה גם כן רחובות דוקא, וכמובא הרמז בזה ברמב"ן בפרשת יום זה, יום השלישי פרשת תולדות.

ונפלא הרמז בבעל הטורים על הכתוב רחובות ופרינו בארץ, עיי"ש.

בכבוד ובברכה.

ח'תקנ

גמר הבנין: ראה גם לעיל אגרת ח'רפו, ובהנסמן בהערות שם.

ובמדתו: פס"ז שמות ג, ו.