ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקנא

ב"ה, א' כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה רפאל שי' וזוגתו

מרת רחל תחי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק והקודמיו ות"ח על הבשורה טובה בנוגע לעריכת הערב מסיבה, כן יבשרו טוב תכה"י בכגון הנ"ל ובכללות בעניני הפצת היהדות המסורתית הלוך והוסיף, ויוסיף גם זה בברכת השי"ת והצלחתו - בהנ"ל וכן בענינים הפרטים במילוי משאלות לבבם לטובה.

והרי נמצאים אנו בחדש כסלו חדש החסידותי, חדש הנסים והגאולה מכל ענינים המבלבלים, ואדרבה באופן של שלום וכמ"ש פדה בשלום.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן

ח'תקנא

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 543 והושלמה עפ"י צילום האגרת.