ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקנב

ב"ה, א' כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ח חשון, בו כותב אודות הנסיעה ללמוד בישיבת תומכי תמימים דכאן.

וכזכור אמרתי בזה לאביו שליט"א אשר לאחרי שילמוד משך זמן נכון בישיבת תומכי תמימים דלוד, ותראה הנהלת הישיבה שם שלומד בהתמדה ושקידה כדבעי והלימוד מביא לידי הנהגה כהוראת חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז יכתבו להנהלת הישיבה דכאן מצבו בלימוד וידיעותיו וכו' ויתברר האם נכונה נסיעתו לכאן או לא.

שמזה מובן גם כן שאין מקום לכתיבה בזה עתה וכו' כיון שרק שנה זו נכנס לישיבה גדולה, ולכל הפחות תקופת נסיון צריכה להיות כמה וכמה חדשים.

נבהלתי לקרות במכתבו אודות שתיית משקה, וידועות הוראות ברורות בזה לרבותינו נשיאינו אודות הזמן שהותר זה ורק בצמצום ורק לסוג אנשים מיוחדים וכו' וכו' ויפנה להמשפיע דא"ח בישיבה והוא יורהו, ולפשיטות הדבר האריכות בזה אך למותר.

בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תקנב

כהוראת חז"ל: קידושין מ, ב.

שתיית משקה: ראה גם לעיל חכ"א אגרת ח'תקמא, ובכ"מ.