ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקנד

ב"ה, ה' כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים רב

פעלים

הרב יוסף הלוי שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נעם לי לקבל מכתבו מיום החמישי, ובפרט מהבשורה טובה, אף כי בקיצור נמרץ אשר עבודת הישיבה עושה פירות.

ויהי רצון שיהי' זה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור אשר כיון שציונו תורתנו תורת חיים להעלות בקדש, בודאי שמלכתחלה ניתנו האפשריות והכחות למלאות הציווי, שהרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.

וע"פ המבואר בתורת החסידות אשר יפעלו בהאמור מתוך שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכה.

נ. ב. כיון שכנראה ישנן שמועות מסולפות בנוגע לדעתי בענין התפלה הצבורית בבתי ספר העממים, ומאידך גיסא הענין לפי ראות עיני רב חשיבות הוא ובנוגע לעשיריות אלפים מבני ישראל ואולי עוד יותר, מצו"פ העתק מכתבי אשר בטח יענין אותו.

ח'תקנד

הרב יוסף הלוי: עליאס, דטרויט.

שציונו: ברכות כח, א. וש"נ.

אין הקב"ה: ע"ז ג, א.

התפלה הצבורית: ראה גם לקמן אגרת ח'תרמח. ח'תרנו.