ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקנו

ב"ה, ח' כסלו, תשכ"ג

... להערתו בשו"ע יו"ד סו"ס רמ"ב אם היית כמשה אמר ר"ע מלקין אותו

א) מסנהדרין (לא, ב) לדזיו לי' כבר בתי' - ל"ק, כיון שמדמה רק בענין ופרט אחד, וזה אפשרי הוא. ואפי' למעלה כו', וכמנחות (כט, ב) ולא הי' יודע כו'. וראה סנהדרין (יא, א) והמצויין על הגליון.

ב) מהלשון בכ"מ "משה שפיר קאמרת" - הרי כבר מתורץ ברש"י שבת (קא, ב) שפירש שהוא כמשה בדורו, וא"כ אדרבה זהו מהעיקרים שבתורה, וכר"ה ספ"ב.

ועפ"י הנ"ל ג"כ יתורץ מארז"ל בב"ר (פי"ז, ז) "אין דור כו' כמשה".

וצע"ק מתנחומא סו"פ תולדות: "ונשא ממשה" - סתם דמשמע בכל הענינים.

(וראה רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב) וראה ר"ה (כא, ב) במלכים קם. ועיין לקו"ת לרבנו הזקן צו (יז, א) וסוף שה"ש, וש"נ לכהאריז"ל.

ח'תקנו

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 255. האגרת היא אל מו"ה יהודה זרחי' מרדכי ליב חיים סגל.

אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט אגרת ז'קצב, ובהנסמן בהערות שם.

ונשא ממשה: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'שכד. ח"ד תתקכג.