ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקנט

ב"ה, ט"ו כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוד נתן שי'

שלום וברכה!

בתודה מאשר הנני קבלת נרות חנוכה כמנהגו הטוב בכל שנה ושנה.

אשר נתקבלו בימים הסמוכים לי"ט כסלו, ראש השנה ללימוד החסידות ודרכי החסידות,

והרי הצד השוה בשניהם, דענין פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, רזין דאורייתא, שמן דתורה נקודתה להפיץ המעינות ולהאיר ועד שיאירו גם ברשות הרבים וכדוגמת דרז"ל על בית המקדש שהיו חלוני שקופים אטומים דוקא, ונשתלשל בנרות חנוכה שצריכה להיות הדלקה על פתח ביתו מבחוץ דוקא.

והסדר באופן כזה הוא גם בפנימיות התורה, שמתחלה היתה ליחידי סגולה ולאחרי זה הענין דמצוה לגלות זאת החכמה, כדרכי האריז"ל החי ומובא בתניא קדישא לרבנו הזקן בעל השמחה והגאולה די"ט כסלו ועד להפצת המעינות חוצה, וק"ל.

ויהי רצון שיעשה כאו"א מאתנו בכל שלשת הפרטים: א) באופן דהפצה, ב) המעינות ג) - עד שיגיעו גם - חוצה, ומתוך שמחה חיות והתלהבות.

בברכת חג הגאולה ונרות חנוכה מאירים.

נ. ב. כדברי ומיוסד ע"פ דברי הזהר מצו"פ המחאתי בקשר לנר חנוכה.

ח'תקנט

מו"ה דוד נתן: לעסער, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חח"י ו'תקעה, ובהנסמן בהערות שם.

הצד השוה: ראה גם אגרת שלאח"ז.

דרז"ל: מנחות פו, ב. ובפרש"י.

בתניא קדישא: אגה"ק סכ"ו.

בכל שלשת הפרטים: ראה גם לקמן אגרת ח'תקסא, ובהנסמן בהערות שם.

דברי הזהר: ח"ב קכח, א.