ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקס

ב"ה, כ"ב כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יעקב בן

ציון שי'

שלום וברכה!

... ע"ד יום התספורת - הרי כיון שמעורר בזה ומאן דקפיד כו' - למה להכנס לספק, וכל עכבה לטובה.

ח'תקס

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 397 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מו"ה יעקב בן ציון שי': יורקוביץ, מונטריאל. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'קט.

יום התספורת: במענה לשאלה: יום הולדת השלישי שחל בר"ח אם לעשות אז התספורת, כיון שיש חשש סכנה (שו"ע אדה"ז או"ח סר"ס ס"א).

וראה גם לעיל חח"י אגרת ו'תרצה.