ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקסא

[כ"ב כסלו תשכ"ג]

... ובעמדנו בימים שבין י"ט כסלו, יום בשורה, וימי חנוכה,

ובפרט בשנה זו אשר תחלת השבוע, יום ראשון בו, הוא י"ט כסלו, וסופו, תשלום ז' ימי ההיקף - שבת חנוכה, וידוע הכלל אשר (בקדושה) נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן -

יש לבאר הצד השווה אשר בימי החנוכה וי"ט כסלו,

דנס חנוכה הי' בשמן - הרומז על פנימיות התורה - של נרות המקדש, אשר מקומם בהיכל שלא כל אחד נכנס לשם, וזמן הדלקתם - ביום,

ובימי מתתי' בן יוחנן כ"ג כו' שמסרו נפשם על קידוש ה', הייחוד האמתי כאומרם ובכל נפשך ואפילו נוטל את נפשך - הי' הנס ונצטוו עי"ז בנרות חנוכה אשר מצוותם - להדליקם כל אחד ואחת (נפש) ועל פתח ביתו מבחוץ (עולם) ומשתשקע החמה דוקא (שנה),

וככל הדברים האלה הוא בלימוד פנימיות התורה - שמן דתורה,

אשר מתחלה היתה נסתרת ונעל[מ]ה מכל ת"ח כ"א ליחידי סגולה, ואף גם זאת בהצנע לכת ולא ברבים, (אבל) בדורות אלו האחרונים מצוה לגלות זאת - בימי האריז"ל וכו' - ועד בגאולת י"ט כסלו - שהתחיל עיקר ענין הפצת המעינות חוצה, עד אשר כאו"א יבין וישיג איך אשר איהו ממלא כל עלמין ואיהו סוכ"ע וכו'.

ויהי רצון אשר יעשה בזה כאו"א מאתנו, ובכל שלשת הפרטים: א) באופן דהפצה, ב) המעינות עצמם, ג) עד שיגיע גם - חוצה,

ומתוך חיות ואור ומוסיף והולך ואור.

ח'תקסא

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש ח"י ע' 270

דמתענין בט' בטבת: ראה גם לעיל אגרת ח'רחצ.

המכתב: נדפס לעיל ח"ה אגרת א'רסב. וראה גם לקמן אגרת ח'תקסו.

יום בשורה: ג' י"ט לחדש כסלו.. יום בשורה (שו"ת מן השמים ס"ה, ולא פירש שם מהי הבשורה). ולהעיר אשר בשנת גאולת רבנו הזקן חל ג"כ י"ט כסלו ב"יום ג' שנכפל בו כי טוב" (מכתב אדה"ז נדפס בבית רבי ח"א פי"ח [אג"ק שלו ח"א אגרת לח]). וכן הי' גם בשנת ויום ההסתלקות של הרב המגיד (קונטרס חי אלול ה'תש"ג רשימה א) - ואף שהמאורע הי' כמה שנים לאחרי השו"ת מן השמים, גדולה מזה מצינו (לדעת הראב"ד בס' הקבלה) אשר הכתוב במגלת תענית (הועתק בטואו"ח סתק"פ) דמתענין בט' בטבת ו"לא כתבנו רבותינו על מה הוא" הוא "שכיוונו ברוה"ק" שביום זה (בשנת ד"א תתכ"ד( יהרג ר' יוסף הלוי הנרגד וכו'. ויש לבאר זה ע"פ מרז"ל דישנם ימי הטוב וימי הרעה (זח"א רד, א). ועפי"ז יש לבאר ג"כ מרז"ל מגלגלין זכות ליום זכאי כו' (תענית כט, א), תוד"ה יום (שם כט, ב) שרבים נתקשו בו. ועוד.

יום ראשון.. ז' ימי ההיקף: ראה שו"ת הרשב"א ח"א ס"ט, ובלקו"ת (שה"ש כה, א): כל יום א' הוא ממש יום ראשון כמו יום א' של ו' ימי בראשית.

הכלל.. בקדושה: ס' יצירה בתחלתו. תו"א שמות נב, א.

שמן.. פנימיות התורה: ראה ברכת נז, א: שמן.. מאור תורה. זח"ג לט, א. ובכ"מ.

שלא כל אחד: כלים פ"א מ"ט.

הדלקתם - ביום: ראה פסחים נט, א. נח, רע"א. וראה רמב"ן לשמות יב, ו.

מתתי' בן יוחנן כ"ג: תיקן ההוד באלו הח' ימים כו' (פע"ח ש' החנוכה).

שמסרו נפשם.. את נפשך: צרור המור (פ' ואתחנן ו, ד).

כל אחד ואחת: טושו"ע או"ח סו"ס תרע"ה. וראה הערה ב' בסוף הקונטרס "מאמר ברוך שעשה נסים" להצ"צ [ובס' המנהגים ע' 69].

הייתה.. לגלות זאת: אגה"ק סי' כו.

שהתחיל עיקר.. סוכ"ע: שיחת י"ט כסלו תרס"ח (תורת שלום ע' קיב ואילך).

שלשת הפרטים: ראה המכתב מער"ח כסלו ה'תשי"ב (נדפס בסוף החוברת י"ט כסלו - בלה"ק - ע' 30 ואילך).