ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקסב

ב"ה, כ"ו כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרמ"ז שי'

הלוי

שלום וברכה!

... ת"ח ת"ח על הציון להג' היעב"ץ. וראה פע"ח ש' השבת ספכ"א ובסי' האריז"ל קודם מנחת שבת שכן "נהגו הקדמונים". ובטעמ"צ ואתחנן דהאריז"ל הי' מעיין ו' דרכים בהלכה כנגד ו' ימי המעשה וא' ע"ד הסוד כנגד יוה"ש.

ח'תקסב

מוהרמ"ז שי': גרינגלס, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'שסח, ובהנסמן בהערות שם.

על הציון להג' היעב"ץ: במכתבו: הר"ר יעקב זילבערמאן שי' סופר סת"ם, הראה לי מה שמצא עכשיו, בהגהות וחידושים על גיטין (בש"ס'ין הגדולים, בתבנית ווילנא) להגאון ר' יעקב עמדין ז"ל לדך ס' ע"א דרבי יוחנן ור"ל מעייני בספרא דאגדתא, וז"ל שם: נ"ל ספר של ע"ת (ע"ח?) וחכמת האמת הוא שאנו קורין קבלה ולא היו מעיינין בימות החול אאל בדינין והלכות לדעת מה יעשה בישראל ובשבת לא היו עוסקין בדינין והלכות דתקיפי למגימרייהו וכי הא דאמרינן אין שונין בתולה (בתחלה?) בשבת אגב דיקירי והיו מעיינין בשבת בדברי אגדה שמושכת הלב מפני עונג שבת וקדושת היום מסייעת להשכיל ולהבין בחכמה הנעלמה. קודש קדשים היא. ואמרו רצונך להכיר את מי שאמר והי' העולם עסוק באגדה. ואין זה אגדה של ספורי מעשיות שנקראו הגדה בה"א.

ע"כ. ולכאו' זה ראי' למה שמובא בקונט' ע"ח, שבשבת ק' מוקדש היום ללימוד דא"ח.