ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקסד

ב"ה, נר ה' דחנוכה, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות

תרומיות ענף עץ

אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך קבלתי מכתבו מערב יום הבהיר, י"ט כסלו, ראש השנה לתורת החסידות ודרכי החסידות -

שעל פי כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובלשון אביו כ"ק אדמו"ר ענינו להמשיך פנימיות התורה והמצות ופנימיות ועצמות א"ס ב"ה שיאיר בפנימיות הנפש, עד שכל מציאותנו יהי' אליו ית' לבד. עכ"ל. ולהעיר, אשר כל היודע מהלך הנפש של אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע הרי כל כולו הי' שקוע בפנימיות ועצמיות, ואף על פי כן בהזכירו פנימיות הנפש מיד מוסיף ביאור "עד שכל מציאותנו כו'", היינו העצם וההתפשטות כו'", שהגוף בערך הנשמה הוא על דרך התפשטות ועצם -

שלכן תקותי חזקה שלעת קבלתו מכתבי זה כבר הוטב מצב בריאותו ויבשר טוב בזה, ובפרט שכתב מכתבו בערב יום הבהיר והמענה נכתב בימי החנוכה, שזה וגם אלו - ענינם להפיץ נר מצוה ותורה אור, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור בכל יום, והוספה באור ברוחניות מביאה הוספה בגשמיות, כי ישראל גוי אחד בארץ המאחדים רוחניות - וגשמיות. ובזה גם כן בריאות הגוף, וכידוע פתגם המגיד, שי"ט כסלו הוא יום הילולא שלו, א קליין לעכל אין גוף מאכט א גרויסע לאך אין דער נשמה, שלכן בריאות הגוף "מדרכי ה' הוא".

לכתבו שעלה בדעתו להדפיס קובץ בקשר עם שנת הק"ן להסתלקות רבינו הזקן, הרי כיוון לתגובתי שאהי' שבע רצון מזה, ויותר משביעת רצון יש כאן. רק זאת אקוה ואאחל לכל המשתתפים בהקובץ, שכל המאמרים שיופיעו בו - יהיו מתאימים לגמרי לתורתו של רבינו הזקן, שהיא לא רק תורה עיונית אלא גם כן ובעיקר - חלק מתורת חיים, הוראה בחיי יום-יום במעשה בפועל, שאז יכולתי להביע שביעת רצון שלי לא רק במכתב לכ' בלבד, אלא גם בגלוי.

נעם לי במיוחד לקרא בסיום מכתבו שמשתתף בחלוקת ספרי רבינו הזקן, גם בתניא וגם בשו"ע, ועל פי המבואר בכמה מקומות הפס"ד בכגון זה, אפילו על פי השקפת "עולמם של המתנגדים", המשתתף הוא כאילו למד וסיים כל הספרים.

ואחרון אחרון חביב ות"ח על - הבשו"ט על דבר תיקון הציונים בהדיץ וניז'ין.

כמובן, מצפה אני לתוצאות פעולות הועידה לסידור קליטת צעירים עולים דתיים, פעולות ממשיות, ויהי רצון שגם בזה יהי' הקו על פי הוראת התורה, אשר כל אחד ואחת מישראל מאמינים בני מאמינים, ובל' רבינו הזקן ספכ"ד דתניא, אפילו בשעת החטא היתה באמנה אתו; שמזה - אשר כל בני ישראל ועל אחת כמה וכמה הצעירים - בכלל האמור - דתיים, ובפרט אשר עולים הם, שהרי בודאי עלי' היא - מלמטה למעלה ומשמאל לימין, כי כיון הפכי ירידה היא ח"ו.

בברכת חנוכה - להוספה באור מיום ליום ברוח ובגשם גם יחד, ולבשורות טובות מתוך בריאות הנכונה ומתוך שמחה וטוב לב ובהוקרה.

בודאי קבל מכתבי במשך הזמן עם המצ' אליהם אף שלא אישר. ומצו"ב מה שהו"ל באחרונה.

ח'תקסד

חלקה נדפס בלקו"ש ח"י ע' 274 והושלמה עפ"י העתק המזכירות.

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם.

ובלשון אביו: אג"ק אדמו"ר מהורש"ב ח"א אגרת קי.

ישראל: ראה גם לעיל אגרת ח'תיד ובהנסמן בהערות שם.

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ח'שנח, ובהנסמן בהערות שם.

מרדכי ה' הוא: רמב"ם הל' דעות פ"ד בתחלתו.

קובץ.. הק"ן: נדפס בשנת תשכ"ט. וראה גם לקמן אגרת ח'תרכז.

המבואר: ראה גם לעיל ח"ד אגרת תתסט, ובהנסמן בהערות שם.

בהאדיץ: של אדמו"ר הזקן.

וניזין: של אדמו"ר האמצעי.

הוראת התורה: שבת צז, א.