ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקסו

ב"ה, חנוכה, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יעקב שי' גליס

שלום וברכה!

על ידי הרה"ח וו"ח אי"א מלאכתו מלאכת שמים בעל מרץ ובעל מדות וכו' מוה"ר אהרן מרדכי שי' זילברשטרום נתקבל ספרו "שכונות בירושלים", ות"ח בעד שימת לבבו.

ובהמצאנו בימי חנוכה שמצותם להדליק נרות על פתח ביתו מבחוץ ובאופן דמוסיף והולך, יהי רצון שכל אחד מאתנו, בתוככי כלל ישראל, יעשה כל התלוי בו להפיץ אור האמתי, נר מצוה ותורה אור, באופן דמעלין בקדש. והרי זוהי גם כן נקודת תורת החסידות, המיוסדת על ג' האהבות, אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל, ועל פי הסיסמא של האגרת הידועה של הבעל שם טוב - יפוצו מעינותיך חוצה. והדיוק וההדגשה בזה: א) הפצה במקום שהתורה מעידה עליו שהוא עדין "חוצה", ב) הפצת המעינות דוקא, מקור מים חיים בטהרתם, ג) ולא ברמז, או טיפין טיפין, אלא באופן דהפצה ושפע רב. והרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ואינו מבקש אלא לפי כוחו של כל אחד ואחד, משמע שדרישת התורה היא בגדר היכולת, ולא עוד אלא שציווי הבורא הוא גם נתינת כח.

בכבוד ובברכה.

ח'תקסו

דמעלין בקודש: ברכות כח, א.

והדיוק וההדגשה: ראה גם לעיל אגרת ח'תקסא, ובהנסמן בהערות שם.

והרי אין הקב"ה: ע"ז ג, א.

ואינו מבקש: במדב"ר פכ"א, כב.