ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקסז

ב"ה, חנוכה, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

מר ברוך שי' אזני'

שלום וברכה!

על ידי הנהלת ישיבת תומכי-תמימים בלוד קבלתי פ"ש מאחיו וממנו, ובפרט בנוגע עזרתם לישיבה. ומובן שבענין של מצוה אין צורך בנתינת תורה במיוחד, שהרי המצוה עצמה כולה אומרת תודה. עם כל זה רצוני להביע קורת רוחי מהעזר שלהם להישיבה, המראה שגזע צור מחצבתם חי ופועל אצלם.

ויהי רצון אשר כהוראת ימי חנוכה שמוסיפין בהם באור מיום ליום, והרי אור אמתי הוא נר מצוה ותורה אור, יהי' כן בכל עניניהם, לרבות בריאות טובה, וילכו הלוך ומוסיף בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובפרט שהיהודים הם גוי אחד בארץ.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

ח'תקסז

גוי אחד בארץ: ראה גם לעיל אגרת ח'תיד, ובהנסמן בהערות שם.