ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקעא

ב"ה, ד' טבת, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

מר זלמן שי' מסחרי

כפר אזר

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מג' כסלו, ובפרט אחרי אשר כמה מאנ"ש סיפרו לי על דבר עזרתו לכפר חב"ד מאז הווסדו וכל משך ימי התפתחותו, שלכן הייתי בטוח שימשיך בקו זה ונתחזק בטחוני בקבלי מכתבו.

תקותי שככל עניני טוב וקדושה שנצטוינו להעלות בקדש ובאופן דמוסיף והולך כן יהי' העזר לכפר חב"ד והכפר מצדו ילך הלוך והוסיף בשפע אורו בהתאם לנקודה הפנימית בפעולות חב"ד בכל מקום, ובפרט בארצנו הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו.

בהתענינות מיוחדה קראתי הצעותיו בנוגע התפתחות הכפר ובעיקר על דבר הקמת כפר חב"ד שני, וזה מכמה זמן שהנני מנהל משא ומתן בענין זה, ובטח גם לכבודו ידוע הענין, אף שלצערי הרב מפני סיבות שאינן תלויות בי מתעכב הדבר עד עתה. ובפרט שלפי תכניתי שהצעתי עוד מלפני שנתים ויותר כבר הי' מגיע הזמן להתענין על דבר כפר חב"ד שלישי. ואפילו התנחומין שהכל בהשגחה פרטית וכו' אודה ולא אבוש שבשבילי הן פחות מ"חצי נחמה", ולא אאריך בדבר המצער. אבל עוד לא אבדה, ח"ו, תקותי בזה.

על פי הידוע לכ' משיטת והנהגת אנשי חב"ד בטח לא יפתיעו אותו שורותי דלהלן, והיא הבעת תקוה שמנצל השפעתו בתוככי ההסתדרות ובכל מקום שידו מגעת להחדרת ערכי עם ישראל הנצחיים הכתובים ומסורים בתורתנו הק' שבכתב ושבעל פה, ועל פי הוראת חכמינו ז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, קיום מצוות התורה בפועל ממש בחיי היום-יום, והרי הובטחנו דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם.

בכבוד ובברכה.

ח'תקעא

שנצטוינו: ברכות כח, א.

כפר חב"ד שני: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'פד, ובכ"מ.