ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקעב

ב"ה, ד' טבת, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

מר אברהם שי' קריניצי

שלום וברכה!

נודעתי מאנ"ש שי' שחוגגים יום הולדתו למלאות לו חמש ושבעים שנה, לאורך ימים ושנים טובות. והנני לאחל לו כל טוב. וכמו שדברנו, ענין הטוב הוא לכל לראש בטוב הנגלה ובריאות הנכונה וכו', אבל יחד עם זה הרי עמנו ישראל הוא גוי אחד בארץ המאחד גשמיות ורוחניות כאחד, ואין טוב אלא תורה. ויהי רצון שמתוך בריאות הנכונה ובמרץ המתאים ינצל השפעתו לעשות עירו מקום תורה בכל הפרטים ופרטי פרטים.

ובסגנון הכתוב - אחד הי' אברהם ויירש את העיר.

ובחתימה מעין הפתיחה הנני לאחל לו שנת הצלחה ועבודה פורי', יחד עם נתינת תודה בעד עזרתו לעניני חב"ד, אשר בודאי גם בזה ימשיך באופן דמוסיף והולך.

בכבוד ובברכה.

ח'תקעב

מר אברהם קריניצי: אגרת נוספת אליו - לעיל ח"כ ז'תמז.

גוי אחד בארץ: ראה גם לעיל אגרת ח'תיד, ובהנסמן בהערות שם.

ואין טוב: אבות פ"ו מ"ג.

עירו: רמת גן.